Lab19 op 18 november: de stellingen

Aankondiging eerste Lab19

Terwijl kranten en journaals worden gevuld met voorbeschouwingen op de lokale verkiezingen, kijkt JONGCD&V inhoudelijk verder. Wij willen er in 2019 staan met een stevig programma, en daarvoor hebben we sterke standpunten nodig. Deze zaterdag 18 november vindt het eerste Lab19 plaats in Ieper.

Na de harde inspanning volgt een rondleiding in de Brouwerij de Kazematten om 17u30. Wie dit wenst, kan hierna de Last Post bijwonen om 20u00. Inschrijven via info@jongcdenv.be.

Het concept is eenvoudig: elk van de vijf Orange Labs brengt drie stellingen aan, waarover tijdens de Lab19 een officieel standpunt wordt ingenomen. De stellingen met onderbouwing vind je in het document onderaan.

Digitalisering (Orange Lab Economie & Tewerkstelling)

Hoe kunnen we ervoor zorg en dat de digitale golf een win-win scenario wordt voor werknemers, bedrijven en overheden, waardoor we als land competitief kunnen blijven en onze toekomstige welvaart verzekeren?

 • Leer kinderen programmeren
 • Vanaf 2025 is België een cashless society
 • Vervang de portefeuille door een uniek e-touch systeem in 2025

Duurzame energievoorziening (Orange Lab Klimaat & Duurzaamheid)

JONGCD&V blijft de ambitie onderschrijven om de kerncentrales te sluiten in 2025, maar ook om verder te kijken en werk te maken van een allesomvattend klimaatpact. JONGCD&V roept Vlaanderen op om een voortrekkersrol te blijven spelen in onderzoek naar hernieuwbare brandstoffen.

 • Sluitend energiepact in 2017 voor een succesvolle kernuitstap
 • Interdisciplinair en interfederaal regeringsbeleid om algehele klimaatuitdagingen aan te pakken
 • De klimaatambities worden omgevormd tot een investeringsambitie

Groene fiscaliteit (Orange Lab Fiscaliteit & Begroting)

Uit cijfers van Eurostat in 2015 blijkt dat in België slechts 4,7 procent van alle (para)fiscale heffingen groen zijn. Dat is het laagste cijfer in Europa. Een verdere vergroening van het belastingstelstel is voor JONGCD&V aangewezen omdat het de vervuiling afremt en economisch gezien een minder destructieve keuze is dan het belasten van arbeid.

 • Uitbreiding van het rekeningrijden naar gewestwegen en personenwagens
 • Hogere lasten voor stookolie en brandhout en lagere lasten voor elektriciteit
 • Hogere lasten voor niet- duurzame gebruiksgoederen

Psychisch welzijn (Orange Lab Jeugdwelzijn)

Aan het psychisch welzijn van onze jeugd wordt nog te weinig aandacht besteed. Inzetten op nauwe opvolging, efficiënt omspringen met onze middelen en voldoende opleiding moeten jongeren de omkadering geven die ze nodig hebben.

 • Aanmoedigen van opvolgconsultaties
 • Psycholoog en huisarts onder één dak, wapenen van leerkrachten
 • Lesuren psychologie voor huisartsen uitbreiden

Personeelsbeleid (Orange Lab Defensie)

In de ideale organisatie van het personeelsbeheer van Defensie ziet het statuut voor de militairen er heel anders uit. Er moet daarnaast worden gewerkt aan de uitstroom van militairen in samenwerking met aangrenzende sectoren in zowel de publieke en private sector.

 • Het statuut van militair enkel voor behouden voor operationele functies en na slagen van jaarlijkse fysieke proeven
 • Werk maken van een begeleid traject voor de uitstroom van militairen
 • Een moderne reserve die in perfecte symbiose leeft met het civiele ambt

Stellingen_LAB19_Ieper.pdf

PDF - 479 Kb

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be