Lab19 op 10 maart: de stellingen

Aankondiging tweede Lab19

Om de opdracht om jongeren in 2019 een zo luid mogelijke stem te geven te vervullen, bouwt JONGCD&V verder aan haar standpunten. Voor een luide stem, hebben we sterke standpunten nodig. Op zaterdag 10 maart vindt de tweede Lab19 plaats in Hasselt.

Het concept is eenvoudig: de Orange Labs brengen stellingen aan, waarover tijdens de Lab19 een officieel standpunt wordt ingenomen. De stellingen vind je onderaan. Ben je geprikkeld? In bijlage vind je de onderbouwing.

Na de inspanning, volgt uiteraard ontspanning. Die vinden we in het Hasseltse Jumpsquare. Inschrijven via info@jongcdenv.be. Meld bij je inschrijving of je ook meegaat naar Jumpsquare Hasselt.

Orange Lab Klimaat - Lokaal klimaatbeleid uitwerken

Stelling 1: JONGCD&V eist dat elk lokaal bestuur

  • 20% van het eigen gebouwpark klimaatneutraal maakt tegen het einde van de volgende legislatuur
  • de burger betrekt als derde partij financiering om mee te investeren en financieel te profiteren van hernieuwbare energie en renovatieprojecten
  • kiest voor duurzame mobiliteit: elke nieuwe gemeentewagen moet elektrisch zijn, inwoners moeten het wagenpark van de gemeente kunnen gebruiken in het weekend en een milieuvriendelijke ‘last mile delivery’ wordt uitgerold

Stelling 2: JONGCD&V eist bovendien dat Vlaanderen

  • jaarlijks rapporteert over de uitstoot en energiebesparing per gemeente
  • open en groene ruimte in dorpen en steden beloont via het gemeentefonds

Orange Lab Jeugdwelzijn – Armoede bij jongeren tegengaan

Stelling 1: JONGCD&V wilt dat middelen voor gezinsondersteuning altijd integraal ten voordele van de jongeren zijn door

  • de middelen voor gezinsondersteuning uit te betalen via vouchers
  • vanaf 18 jaar de kinderbijslag uit te betalen aan het kind zelf

Stelling 2: JONGCD&V wilt een verder doorgedreven gezinsmodulering bij uitkeringen en vervangingsinkomens

Orange Lab Economie en Tewerkstelling - Ondernemerschap ondersteunen

Stelling 1: JONGCD&V wenst een kader uit te werken om vanaf 15 jaar een onderneming te starten

Stelling 2: JONGCD&V  wenst een platform op te richten waarmee tekorten en overschotten inzake personeelsbezetting kunnen opgevangen worden

Orange Lab Fiscaliteit – Werken belonen

Stelling 1: JONGCD&V wilt het hoogste tarief in de personenbelasting verlaagd worden tot 48%

Stelling 2: JONGCD&V wilt  de werkloosheidsval wegwerken door tijdelijke sociale tarieven mogelijk te maken voor mensen die een vervangingsinkomen ontvangen

Orange Lab Defensie – Investeringen en economie

Stelling 1: Het regelgevend kader moet investeringen in defensie-gerelateerde technologieën faciliteren, niet beperken. Daarom eist JONGCD&V:

  • dat de Vlaamse Richtlijn Van den Brande wordt aangepast in die zin dat overheidssteun voor de ontwikkeling van defensie-gerelateerde technologie terug mogelijk wordt
  • dat de Europese 40%-regel voor staatssteun in de defensiesector wordt afgeschaft

Stelling 2: De bijdrage aan de uitbouw van de Europese defensiesamenwerking moet steeds de eerste en belangrijkste toetssteen zijn bij de aankoop van militair materiaaldoor de overheid.

Stelling 3: JONGCD&V pleit voor een herfederalisering van de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen. Daarbij worden de best practices uit de Gewesten best gebundeld.

Stellingen_Lab19__Hasselt_.pdf

PDF - 128 Kb

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be