JONGCD&V kleurt het 'Nieuwe WIJ-Congres'

Eindtotaal: 25/31 = 81%

Duurzamer, efficiënter, democratischer. Dat is hoe CD&V de uitdagingen van morgen wil aanpakken. Op het Nieuwe WIJ-Congres zetten de leden opnieuw de lijnen uit. Voor JONGCD&V was het een memorabel weekend met een batterij aan goedgekeurde speerpunten. De ruime media-aandacht voor onze voorstellen spreekt dan ook voor zich. Als De Morgen het congres als ‘ultrademocratisch’ omschrijft, wie zijn wij om dat dan tegen te spreken?

“Voor ons zijn congressen momenten waar we onze toekomstplannen op tafel leggen. Waarbij jullie, als betrokken CD&V-leden, de pen vasthouden. Het Innestocongres van drie jaar geleden is het beste bewijs. Want de engagementen die we toen aangingen, bepalen vandaag het beleid van onze regeringen.” Het zijn mooie vooruitzichten die Wouter Beke in zijn slotspeech op het Nieuwe WIJ-Congres presenteerde. Als de impact na het Innestocongres wordt herhaald, zal JONGCD&V haar stempel op het beleid hebben gedrukt.

Duurzamer

Wie JONGCD&V de voorbije twee jaar heeft gevolgd, weet dat een duurzame toekomst een absolute topprioriteit is. De eerste Nationale Raad van het nieuwe bestuur nam hier dan ook enkele ambitieuze standpunten over in. Met succes werden zij anderhalf jaar later op het partijcongres verdedigd. Tegen 2030 mogen er voor CD&V in Vlaanderen geen nieuwe auto’s meer worden ingeschreven die zich met fossiele brandstoffen voortbewegen. ‘Auto's op klassieke, fossiele brandstoffen bepaalden het beeld van de 20ste eeuw. Ze rijden nu langzaam maar zeker de geschiedenis binnen. Met haar voorstel om die auto's geleidelijk te bannen, gaat CD&V voluit voor een koolstofarme mobiliteit die het beeld van deze eeuw zal bepalen. Een sterk signaal aan de auto-industrie”, weet Peter Van Kemseke, voorzitter van CD&V Vilvoorde en adviseur bij de Europese Commissie. Ondanks de politieke besluiteloosheid herhaalt CD&V nu ook ondubbelzinnig het eerder aangegane engagement om tegen 2025 de kerncentrales te sluiten.

Verder gaat CD&V voor de afbouw van de subsidiëring van de salariswagens, waarbij het mobiliteitsbudget een volwaardig alternatief is. "Door het fiscale gunstregime voor salariswagens af te bouwen laten we het verplaatsingsgedrag van een grote groep werknemers niet langer afhangen van één vervoersmodus. Zij kunnen nu vrij kiezen in functie van hun verplaatsing", duidt voorzitter van de werkgroep Klimaat en Duurzaamheid Lieven Demolder. Dunne, plastic wegwerpzakjes worden gebannen in winkels. Voor microplastics in verbruiksgoederen, die opstapelen in het oceaanleven en de voedselketen, moeten we alternatieven afdwingen. Verder pleit CD&V voor een slimme kilometerheffing, geflankeerd door de mogelijkheid tot flexibel werken en een performant openbaar vervoer. CD&V engageert zich ook tot het aanbieden van deelfietsen in elke centrumstad. Zo pakken we verkeersopstropping en luchtvervuiling aan.

Efficiënter

We moeten dringend efficiënter omspringen met onze middelen. We krijgen onze overheidsschulden maar niet onder controle, zelfs nu de rente uitzonderlijk laag staat. Daarom wil CD&V zo snel mogelijk een schuldenrem invoeren: een wettelijke bepaling, bij voorkeur grondwettelijk, die ons land verplicht om vanaf 2020 een structureel budgettair evenwicht te bereiken en dat nadien ook aan te houden. Er is ook nood aan een structurele sanering van de overheid op alle niveaus om het overheidsbeslag op een duurzame wijze onder 50% van het bbp te brengen. We willen de personenbelasting eenvoudiger en transparanter maken. Vandaag zijn er meer dan 800 vakjes op de belastingbrief terug te vinden. Zij die gespecialiseerde ondersteuning kunnen veroorloven, gaan hier beter mee om dan zij die dit niet kunnen. CD&V kiest voor een radicale vereenvoudiging en streeft naar een belastingbrief met maximaal 50 vakjes die door de burger moeten worden ingevuld. JONGCD&V heeft CD&V ook een ‘alleenstaandenreflex’ aangeleerd: alleenstaanden en eenoudergezinnen moeten alleen heel wat kosten dragen die koppels en andere samenwonenden kunnen delen. De personenbelasting moet met dit verschil in draagkracht rekening houden, zonder eenzijdig gehuwden te treffen. "We willen het opnieuw mogelijk maken dat alleenstaanden zelf een eigen stekje kunnen kopen. Of ervoor zorgen dat alleenstaande ouders meer ademruimte krijgen zodat ook hun kinderen op kamp kunnen of ze samen op vakantie kunnen gaan. De koppeling met fiscaliteit was voor ons ook belangrijk", zegt Thijs Smeyers, voorzitter van de werkgroep Armoede, Ongelijkheid & Rechtvaardige Fiscaliteit.

Eentje waar de media een vette kluif aan hadden: een efficiënt werkende overheid is steeds het uitgangspunt. Bij volgende staatshervormingen moet objectief kunnen worden bekeken op welk beleidsniveau een bevoegdheid het best thuishoort. Als hier en daar herfederalisering nodig blijkt, dan zij het zo. “Voor ons geen communautaire dogma’s”, zegt Wim Soons. “Wij verkiezen de ratio boven de emotie: Belgitude noch vendelzwaaiend nationalisme zijn een verstandige leidraad om een staat vorm te geven.”

Democratischer

Populisme moet worden bestreden, maar de burger moet ook directer bij besluitvorming worden betrokken. De versterking van de Europese democratie wordt bewerkstelligd door een Europese kieskring waarin een deel van de zetels, bijvoorbeeld 10%, in het Europees parlement verkozen wordt, en Europese lijstvorming plaatsvindt volgens de Europese fracties. Zo bekennen nationale politieke partijen kleur. CD&V steunt ook de ‘single seat’-campagne en pleit voor één zetel van het Europees Parlement, namelijk in Brussel. De rol van Brussel als Europese hoofdstad moet verder worden uitgebouwd en gepromoot.

Zestienjarigen die zichzelf klaar voelen om een stem uit te brengen, moeten daar vanaf nu ook de mogelijkheid voor krijgen. “Stemrecht op zestien jaar is een goede manier om de politieke interesse bij jongeren aan te wakkeren en hen te laten participeren in onze democratische samenleving”, zegt Tatjana De Loecker, voorzitter van de werkgroep Jeugd. “Daarnaast is het ook belangrijk dat jongeren betrokken worden in het beleid rond thema's die voor hen zeer belangrijk zijn, zoals onderwijs.” Democratie gaat echter verder dan alleen stemmen, maar ook over volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Een krachtig antidiscriminatiebeleid is dan ook een absolute must. Praktijktesten, uitgevoerd door de overheid waar nodig, maken hier essentieel deel van uit. Wanneer we van elke Belg vragen zich voluit in te zetten om aan de slag te gaan en mensen ook (terecht) sanctioneren wanneer ze dit niet doen, moeten we er ook voor zorgen dat ze de kans krijgen om te werken.

Pieter-Jan Crombez

Voorzitter werkgroep Het Nieuwe WIJ-Congres

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be