“Iedereen beseft dat het op macroniveau alleen niet gaat lukken. "Het zal moeten gebeuren in onze straten, in onze bedrijven, onze verenigingen en ook thuis”

Klimaatverandering in België: een verhaal van ambities en doelstellingen

Toen ik de vraag kreeg om een stuk te schrijven voor Radikaal over Duurzame Ontwikkeling, werd ik overspoeld met twijfels. Wat ga ik schrijven? Over de klimaattop in Parijs eind dit jaar, die er moet voor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot maximaal 2 °C? Of vertrek ik vanuit de ervaringen die ik opdoe als mens, als moeder, als parlementair medewerkster van Nathalie Muylle, als inwoner van België?

Een internationale context

In 2012 werd Nathalie Muylle, federaal volksvertegenwoordiger voor CD&V, uitgenodigd voor de Conferentie van de voorzitters van de commissies voor Landbouw en Leefmilieu in Kopenhagen. Bij haar terugkeer vertelde ze over haar indrukken in die stad. Wat me toen vooral bijgebleven is uit haar verhalen, is dat in een stad als Kopenhagen – waar de fiets het stadsbeeld bepaalt – de strijd om duurzaamheid gewonnen kan worden als infrastructurele en technologische vernieuwing mensen ervan kan overtuigen dat het anders en beter kan. De transport- en mobiliteitssector heeft een erg groot aandeel in de CO2-uitstoot in ons land. In België doet men reeds inspanningen om werk te maken van een shift naar andere vervoersmodi. De federale regering heeft, samen met de gewesten, zich in het regeerakkoord ertoe verbonden hier aan te werken.

België levert inspanningen om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen. De uitstoot van broeikasgassen moet met 20% worden gereduceerd, 20% van de energie moet afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen en we moeten allemaal 20% minder energie gaan verbruiken. Na de verdeling van deze doelstellingen over de verschillende Europese lidstaten, zijn de aandachtspunten de uitstoot van broeikasgassen en de productie van hernieuwbare energie. Voor België betekent dit de uitstoot van broeikasgassen met 15% te reduceren en 13% van de energie moet afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen.

Momenteel heeft België nog altijd geen akkoord over de verdeling van de hierboven besproken energie- en klimaatdoelstellingen. Voor CD&V, en met name Nathalie Muylle, is het van belang om een akkoord te vinden nog voor de klimaattop in Parijs dit jaar plaatsvindt. Kwestie van op internationaal niveau geen mal figuur te slaan.

“Iedereen beseft dat het op macroniveau alleen niet gaat lukken. Het zal moeten gebeuren in onze straten, in onze bedrijven, onze verenigingen en ook thuis”

Maar wat na 2020? CD&V is ervan overtuigd dat we de 2020-doelstellingen moeten realiseren. Maar we zullen ook al verder moeten kijken, naar de nieuwe Europese doelstellingen voor 2030, en nadenken over bijkomende maatregelen en ingrepen om de CO2-uitstoot verder te doen dalen en vanuit België bij te dragen aan deze nieuwe doelstelling. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen met 40% gereduceerd worden in vergelijking met de verbruik in 1990 en zal 27% van de energie afkomstig moeten zijn uit hernieuwbare bronnen.

De Belgische verantwoordelijkheid

Deze zomer ging ik met mijn gezin op reis naar Frankrijk. Tijdens de fijne autorit op weg naar onze bestemming, merkte ik, tussen alle balen stro, de ene windmolen na de andere op. “Eigenlijk een mooi iets, die windmolens”, bedacht ik me tijdens het rijden. Ze wekken hernieuwbare energie op, zonder een ecologische voetafdruk na te laten. Vervolgens week mijn blik af op mijn dochtertje Amylia, zich niet bewust van de opwarming van de aarde, en er volgde een gevoel van geruststelling. Want ook België investeert in hernieuwbare energie! Misschien moet ik het offshore windmolenpark op zee eens gaan bewonderen… om de inspanningen van de federale regering in levenden lijve te zien.

“Rentmeesterschap: een perfect voorbeeld van hoe je de christendemocratie in de dagelijkse praktijk kan brengen”

De federale regering wil graag een voorbeeldfunctie opnemen. Men wil het federale gebouwenpark energie-efficiënter maken. Er is tevens nood aan een betere monitoring van het verbruik van deze gebouwen. Bovendien zal er samen met de sector gekeken worden hoe bestaande gascentrales geoptimaliseerd kunnen worden, zodat hun rendabiliteitsgraad verhoogt en hun CO2-uitstoot verlaagt.

{iedereen inbegrepen}

Iedereen beseft dat het op macroniveau alleen niet gaat lukken, dus moeten we allen aan de slag. Het zal moeten gebeuren in onze straten, in onze bedrijven, onze verenigingen en ook thuis. We moeten mondiale gedachten op lokaal niveau handen en voeten geven. Het is een kwestie van verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, je medemens en je omgeving. En voor ieders toekomst! Want zoals paus Franciscus het schrijft in zijn encycliek Laudato Si: “De aarde is niet van ons, wij mogen die tijdelijk gebruiken en moeten er zorg voor dragen, zodat er ook nog een gezond klimaat is voor de generaties die na ons komen”!

Dat noemen ze rentmeesterschap. Het is een perfect voorbeeld van hoe je de christendemocratie in de dagelijkse praktijk kan brengen.

Sharon Linclau

Parlementair medewerkster Nathalie Muylle & Bestuurslid V&M Roeselare

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be