“Het is een uitdaging om te blijven werken aan een draagvlak voor een verstandig groen en duurzaam verhaal, ook bij jongeren”

Tinne Rombouts zoomt in op het werk in de commissie-Leefmilieu

Tinne Rombouts, burgemeester in Hoogstraten en Vlaams volksvertegenwoordiger, is voorzitter van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn. Naast voorzitter Tinne Rombouts heeft CD&V nog een vertegenwoordiging van drie andere parlementsleden in de commissie: Robrecht Bothuyne, Valerie Taeldeman en Lode Ceyssens. Samen volgen zij de thema’s die aan bod komen op en leveren in de vaak technische discussies een christendemocratische bijdrage. 

Energie

Het voorbije jaar was klimaat een hot topic. Onze minister, Joke Schauvliege, heeft als coördinerend minister de grote uitdaging om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Geen gemakkelijke opdracht, gezien de vele aspecten en beleidsdomeinen die in rekening moeten worden gebracht. 20% minder CO2 uitstoot tegen 2020, is dus een uitdaging voor ons allemaal! Misschien heb jij als lokale mandataris ook wel de burgemeesterconvenant ondertekend? In de commissie werden er verschillende vragen om uitleg gesteld en waren er ook enkele actuele vragen over het onderwerp.

Voor CD&V is het duidelijk dat we voor een gigantische uitdaging staan en we gaan dan ook voor concrete maatregelen! De strijd tegen de opwarming van de aarde zal ons de komende jaren leiden naar een hopelijk energie-efficiënter landschap. Want hoe minder energie we verbruiken, hoe beter. De commissie hecht belang aan een gedragen langetermijnvisie op vlak van energie, in overleg met partners en middenveld. Maar de energie-uitdaging stopt niet bij de taalgrens. De Vlaamse regering moet die energievisie afstemmen op de plannen die de andere regeringen hebben. Daarom willen we als parlement uit onze muren breken. De meerderheid heeft op aansturen van CD&V dan ook voorgesteld om een interfederale parlementaire energiecommissie op te richten. De samenwerking moet een groot maatschappelijk draagvlak stimuleren.

“Het optimaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen en nieuwe innovatieve technieken, verdient al onze aandacht”

Minder energie gebruiken is het efficiëntst, maar zonder kunnen we niet. De vraag naar het optimaal gebruik van hernieuwbare energiebronnen en nieuwe innovatieve technieken, verdient al onze aandacht. Diepe geothermie is daar een voorbeeld van. Het is energie die onder de vorm van warmte onder het aardoppervlak wordt opgeslagen en wordt gewonnen door water op te pompen. We staan als overheid voor de uitdaging om een langetermijnvisie te ontwikkelen over deze materie. Wie heeft het recht op de ondergrond? Wie kan initiatief nemen? De eerste proefboring voor bodemanalyse gebeurde in september en het is uitkijken naar deze resultaten.

 

Biodiversiteit

Klimaat en duurzaamheid kent naast energie ook een ander aandachtspunt dat in de commissie behandeld wordt. In het kader van biodiversiteit is het belangrijk om zorg te dragen voor onze aarde en daar duurzaam mee om te springen.

In dat kader zijn vandaag de instandhoudingsdoelstellingen een actueel item. Europa verplicht de lidstaten tot het nemen van maatregelen om bepaalde planten en dieren te beschermen, door ze in goede staat te houden. Hierdoor komt de landbouwsector in het vizier, maar ook verkeer en industrie. Een activiteit kan alleen vergund worden wanneer daarmee geen significant negatief effect veroorzaakt wordt. Hierdoor dreigde een vergunningsstop in de landbouw. De uitdaging bestaat er in om maatregelen te nemen die ecologie en economie verzoenen.

Uit onderzoek blijkt dat er duurzaamheidsmoeheid heerst. Het is dus een uitdaging om te blijven werken aan een draagvlak voor een verstandig groen en duurzaam verhaal, ook bij jongeren. Persoonlijk zie ik hiervoor een grote kans in de omkering van het toegankelijkheidsverhaal. Vandaag is een bos enkel toegankelijk wanneer dat aangegeven staat. Waarom keren wij dat principe niet gewoon om? Bossen en natuurgebieden zijn dan toegankelijk, tenzij men aangeeft dat een zone dermate kwetsbaar is en dus niet toegankelijk is.

“Het is een uitdaging om te blijven werken aan een draagvlak voor een verstandig groen en duurzaam verhaal, ook bij jongeren” 

Hetzelfde geldt voor de jeugdkampplaatsen. Een aantal jeugdverblijven, gelegen in bossen of natuurgebieden, zijn niet in orde met hun stedenbouwkundige vergunning. Ze kunnen niet uitbreiden of renoveren, wat het comfort van de kinderen die er verblijven niet ten goede komt. Joke Schauvliege zorgde voor een concrete oplossing, waardoor kinderen kunnen blijven ravotten en kennis te maken met de natuur. Met deze beslissing ben ik er zeker van dat we voor meer draagvlak zorgen voor deze gebieden en bossen dan wanneer we ze zouden afschermen.

 

Warm hart

Ondanks de discussies in de commissie, draagt iedereen milieu en klimaat een warm hart toe. De weg ernaartoe is nog lang en de visie over hoe we er moeten geraken, durft weleens uit elkaar te liggen. Toch ben ik er van overtuigd dat, als we vertrekken vanuit een breed overlegmodel, we er geraken. In september kwam minister Schauvliege naar de commissie met een beleidsbrief voor het komende jaar. Het was uitkijken naar de doelstellingen die zij opneemt. De commissie besteedde alvast de nodige aandacht aan het hoofdstuk gewijd aan de klimaatproblematiek.

Tinne Rombouts

Voorzitter commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn in het Vlaams Parlement

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be