De XII WIJ-werken van JONGCD&V

De speerpunten van JONGCD&V op het 'Nieuwe WIJ-Congres' van CD&V

Om  antwoorden te bieden op de uitdagingen die op ons afkomen, denken we na over de toekomst van de samenleving en de samenleving van de toekomst. Die antwoorden zullen we formuleren op het ‘Het Nieuwe WIJ-congres’ in november. 

Stop de sociale wirwar

JONGCD&V pleit ervoor om de veelheid aan sociale correcties en voordelen af te bouwen. In plaats daarvan worden deze middelen ingezet om alle laagste inkomens, via een verdere verlaging van de lasten op arbeid, en uitkeringen te verhogen tot zij in verhouding staan met het vooropgestelde referentiebudget. Het verschil tussen werken en niet werken mag daardoor niet kleiner worden. Uitkeringen moeten voldoende degressief zijn en we moeten de uitkeringsgerechtigden blijvend responsabiliseren.

EHBO in het secundair onderwijs

EHBO kan levens redden. In België gaat 30% van de omstaanders over tot reanimatie. In Nederland zet in 61% van de gevallen een omstaander de stap, in Scandinavische landen is dat zelfs 70%. JONGCD&V is voorstander van de invoering van een EHBO-basisopleiding in het secundair onderwijs, waar reanimeertechnieken alleszins deel van uitmaken.

Ondersteun de hulpbehoevende

In de ontwerpcongrestekst wordt terugbetaling van een behandeling onderworpen aan een ‘engagement van een patiënt om gezond te leven’. Deze voorwaarde zet de deur open voor een hardvochtige en kille samenleving. Een begrip als ‘engagement’ is onmogelijk objectief te meten. Levensstijl wordt vaak vormgegeven door opvoeding en sociaal-economische positie. Daarnaast moeten we durven aanvaarden dat sommige mensen, ook na een lang traject vol inspanningen, kunnen hervallen en ten prooi vallen aan oude demonen. Dit standpunt bevestigde JONGCD&V in maart op het Ethica-congres, door expliciet te wijzen op de solidaire samenleving.

Strijd tegen discriminatie

Praktijktesten, uitgevoerd door de overheid waar nodig, maken essentieel deel uit van een krachtig antidiscriminatiebeleid. Wanneer we iedereen vragen zich voluit in te zetten om aan de slag te gaan en mensen terecht bestraffen wanneer ze dit niet doen, moeten we er ook voor zorgen dat ze weldegelijk de kans krijgen om te werken en hun talenten in te zetten en te ontplooien.

Veranker de strijd tegen de klimaatopwarming

Het Vlaams Klimaatbeleidsplan beschrijft concrete doelstellingen om de broeikasgasuitstoot te verlagen in verschillende sectoren. Een dergelijk plan kan echter op elk moment worden geannuleerd door de bevoegde minister en biedt niet de nodige langetermijnzekerheid. JONGCD&V pleit dan ook voor de wettelijke verankering van de klimaatdoelstellingen in een ‘Klimaatwet’, in navolging van andere landen. CD&V vraagt dat de 2030-klimaatdoelstellingen, en de daaropvolgende, wettelijk verankerd  worden in Klimaatwetten en -decreten. Een klimaatwet zorgt voor meer zekerheid op lange termijn en creëert tevens een duidelijker investeringsklimaat voor innovatieve bedrijven.   

Kerncentrales out, groene energie in

Wij gaan voor duurzame en veilige energievoorziening. Het nucleaire heeft geen toekomst meer. Om voldoende investeringen in groene energie te te stimuleren, is het van belang dat investeerders duidelijkheid hebben over het kader waarin zij de komende decennia zullen opereren op de energiemarkt. Daarom zijn wij heel duidelijk: de huidige kerncentrales moeten worden uitgefaseerd volgens het voorziene uitdoofscenario en onder geen beding zullen er in België nieuwe kerncentrales worden gebouwd.

Europese democratie

De versterking van de Europese democratie wordt bewerkstelligd door een Europese kieskring waarin 10% van het totaal aantal zetels in het Europees parlement verkozen wordt, en Europese lijstvorming volgens de Europese fracties plaatsvindt. Hierdoor bekennen de politieke partijen kleur alvorens naar de kiezer te stappen.

Stemrecht op 16 jaar

Al in 1997 gaf de Raad van Europa het advies om de stemgerechtigde leeftijd voor lokale verkiezingen te verlagen naar 16 jaar. Verschillende landen zijn daarin gevolgd, maar België blijft achter. JONGCD&V komt op aanbeveling van de G50 met het voorstel om gedurende twee jaar een soort inloopperiode te voorzien waarin een jongere wel stemrecht, maar geen stemplicht heeft. Op die manier kunnen politiek en maatschappelijk lokaal geëngageerde jongeren hun stem laten gelden als ze zich daar zelf klaar voor voelen.

Toetssteen voor staatshervormingen: de burger centraal

Op communautair vlak streeft JONGCD&V boven alles naar een efficiënt werkende overheid, waarbij los van ideologische dogma's bevoegdheden worden ondergebracht op het niveau waarop zij volgens onderzoek en praktijkervaring het best tot hun recht komen. Verdere regionalisering of herfederalisering van bepaalde bevoegdheden mogen hierbij geen taboe zijn. Het streven naar homogene bevoegdheidspakketten en vereenvoudiging is hierbij steeds de leidraad.

Pak misbuik van bedrijfswagens aan

JONGCD&V pleit ervoor om het huidige systeem van fiscale aftrek voor woon-werkverkeer te vereenvoudigen. Door de werknemers een eenduidig mobiliteitsbudget aan te bieden, kunnen zij zelf hun woon-werkverkeer regelen. We werken daarin een regeling uit die het gebruik van mobiliteitsoplossingen met een gunstige ecoscore bevoordeelt. Het fiscale voordelige regime voor bedrijfswagens moet worden afgebouwd. JONGCD&V pleit ervoor om ook het fiscaal inbrengen van brandstofkosten voor woon-werkverkeer en privé-gebruik af te schaffen. De opbrengsten van de hervormingen moeten de lasten op arbeid doen dalen. Op deze manier zorgen zij niet voor een verhoging van de totale belastingdruk.

Schuif de schulden niet door naar de volgende generatie

Al jaren wordt de doelstelling van een begroting in evenwicht verder opgeschoven. Toch zullen zowel de toenemende vergrijzing als de opnieuw stijgende rentelasten op de staatsschuld leiden tot jaarlijkse facturen van ettelijke miljarden. Daarom pleit JONGCD&V ervoor om zo snel mogelijk een schuldenrem in te voeren: een grondwettelijke bepaling die ons land verplicht om vanaf 2020 een budgettair evenwicht te bereiken.

Geef jongeren kansen in politiek: duoraadsleden

In Nederland bestaat het systeem van het duoraadslid, waarbij een verkozen gemeenteraadslid een deel van zijn gemeenteraadscommissies kan doorgeven aan een – niet-verkozen – duoraadslid. Voor het duoraadslid is dit een interessante manier om zich in te werken. Voor het raadslid is het een manier om de combinatie tussen politiek, job, gezin,… doenbaar te houden. Zeker in grotere gemeenten en steden heeft een raadslid vaak immers heel wat te volgen commissies.

Pieter-Jan Crombez

Voorzitter werkgroep 'Nieuwe WIJ-Congres'

Wim Soons

Voorzitter JONGCD&V

Over Radikaal

JONGCD&V is de jongerenorganisatie van CD&V. Het is een autonome denktank waar jongeren door middel van discussies met mensen en organisaties op zoek gaan naar nieuwe ideeën. Ze formuleert antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en de toekomst. JONGCD&V ondersteunt jongeren in hun politiek engagement. JONGCD&V wil op nationaal, provinciaal, regionaal en plaatselijk vlak bijdragen tot politieke vorming, kritische opstelling en een maatschappelijke jongerenwerking.


Radikaal is het nieuws- en opinieplatform van JONGCD&V. De publicatie, die debuteerde in oktober 1969, brengt op geregelde tijdstippen actualiteit, duiding en nieuws uit de beweging voor het grote publiek.

Neem contact op met

Wetstraat 89 1040 Brussel

radikaal@jongcdenv.be

jongcdenv.be